مقاله

طراحی سیستم اطفا حریق اسپرینکلر

طراحی سیستم اطفا حریق اسپرینکلر

۱۳۹۹/۰۶/۲۴

جزئیات دوره:

مقدمه‌ای بر استانداردهای آتشنشانی (NFPA،BS)
بررسی مدارک و آزمایشگاه‌های معتبر جهت تاییدیه تجهیزات اطفا حریق (FM،UL،LPCB،VDS)
معرفی استانداردهای مهم انجمن محافظت از حریق (NFPA)
بررسی مبانی حریق و تشریح هرم حریق
آشنایی با گروه‌بندی حریق طبق ضوابط استاندارد آمریکا، انگلستان
۶انتخاب سیستم مناسب اطفا حریق با توجه به منابع قابل احتراق (دستی و خودکار)
معرفی اجزای سیستم اطفا حریق آبی
منابع ذخیره آب
اتصالات
شیرآلات
تجهیزات تخلیه سیال اطفا کننده
جعبه‌های آتشنشانی
طراحی سیستم اسپرینکلر
گروه‌بندی تصرف‌ها
دسته‌بندی ساختمان‌ها و محل‌های تصرف (جهت طراحی سیستم اسپرینکلر)
دسته‌بندی اسپرینکلرها
حساسیت گرمایی
نرخ دمای عملکرد
ضریب K
جهت اسپرینکلرها
سیستم لوله‌کشی
جنس لوله‌ها
ابعاد لوله‌ها
اتصالات
آویز‌ها
تعدا آویزها
انواع سیستم اسپرینکلر
تر
خشک
پیش عملگر
سیلابی
انواع شیرآلات به‌کار رفته در سیستم اطفا حریق آبی
OS&Y
Butterfly valve
PIV (Post indicator valve)
Sectional Valve
Fire Department Connection (Siamese connection)
Dry Valve
Wet alarm check valve
Deluge Valve
Preauction Valve
Accelerator
Check Valve
Zone Control Valve
Back Flow Prevention
Drain Valve
Test Valve
Water flow Alarm Devices
محاسبه مساحت طراحی
محاسبه تعداد اسپرینکلرهای مورد نیاز جهت اطفا حریق
جانمایی اسپرینکلرها
جانمایی جعبه‌های آتشنشانی
تعیین سایز لوله‌های سیستم اطفا حریق
دستی (جداول پیش تعیین شده)
هیدرولیکی (نرم افزار اتواسپرینک)
محاسبه هد پمپ مورد نیاز
دستی
هیدرولیکی (نرم افزار اتواسپرینک)
انتخاب پمپ
انتخاب مخزن
ترسیم سیستم اطفا حریق در نرم‌افزار اتوکد

 

مباحث تدریس شده جهت آموزش طراحی هیدرولیکی سیستم اطفا حریق با نرم‌افزار اتواسپرینک