پروژه ها

پروژه سوپرپایپ

معرفی پروژه : ایمن سازی و اجرای سیستم اطفای حریق انبار تجهیزات شرکت سوپرپایپ
مساحت : ۷۰۰۰ متر مربع
در ارتفاع ۱۸ متری در قالب ۴ سالن و یک واحد اداری