محصول

سیستم های اطفاء آبی

سیـستم های اطفاء حریق آبی یکی از متداول ترین و ارزانترین عوامل اطـفاء می باشند و برای کلاس حریق A به کار می روند.

کاربردها:

  • مواد جامد سوختنی
  • ساختمان های مسکونی، تجاری و پارکینگ ها