? محصولات برق و صنعت - شرکت مهندسی و ایمنی ساتل صنعت پویا

سیستم های برق و صنعت

یک سیستم قدرت الکتریکی (برق) ،یک شبکه از تجهیزات الکتریکی استفاده شده برای تامین ،انتقال و استفاده از قدرت الکتریکی است. یک مثال از یک سیستم قدرت الکتریکی ،شبکه‌ای است که برق ناحیه‌های مختلف خانه‌ها و صنعت را تامین می‌کند. برای مناطق بزرگ ،این سیستم قدرت به عنوان شبکه شناخته شناخته شده است و می‌تواند به طور گسترده در ژنراتورهای تامین برق ،تقسیم شود ،سیستم‌های انتقال ،برق را از ژنراتورهای مرکزی برای بارهای مرکزی ،حمل می‌کنند و سیستم‌های توزیع ،برق را به خانه‌ها و صنایع نزدیک ،تغذیه می‌کنند.

error: Content is protected !!