? محصولات-ایمنی و حریق - شرکت مهندسی و ایمنی ساتل صنعت پویا

سیستم های ایمنی و مهندسی حریق

ایمنی حریق ،مجموعه‌ای از اقدامات مورد نظر به منظور کاهش تخریب ناشی از آتش می‌باشد. مهندسی حریق شامل اقداماتی جهت جلوگیری از اشتعال حریق غیر قابل کنترل و اقداماتی برای محدود ساختن توسعه و تاثیرات یک حریق پس از آغاز آن است.

سیستم های اعلام حریق

سیستم های اطفاء حریق

error: Content is protected !!